Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem witryny internetowej www.abrusto.pl oraz Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Abrusto Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Targowej 77, Regon: 387075529, NIP: 7282847023, KRS: 0000859099, Kapitał zakładowy: 16.000,00 zł.

 2. Kontakt z Administratorem odbywa się listownie na adres 90 - 324 Łódź, ul. Targowa 77, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@abrusto.pl

 3. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.  

 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.02016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta, chyba że inny okres wynika z celu przetwarzania danych osobowych.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w następującym zakresie i celu:

 1. Cel: kontakt z klientem za pośrednictwem poczty lub telefonicznie, odpowiedź na Twoją wiadomość lub rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy, zawarcie i wykonanie umowy, rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

Zakres: dane podane w formularzu kontaktowym w witrynie internetowej to: tj. imię, nazwisko, email.

 1. Cel: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Zakres: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą.

 1. Podstawą prawną do przetwarzania danych, w zależności od sposobu ich pozyskania jest:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 tj. zgody wyrażonej w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

 2. Art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 tj. niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania, przekazywania użytkownikom odpowiedzi, informacji i/lub treści gromadzonych w serwisie.

 3. Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora. W celu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także prowadzenia postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

 1. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane mogą być udostępnione: podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytowe, dostawcom oprogramowania podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

 2. Klientowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych osobowych

 2. żądania sprostowania niepoprawnych danych osobowych,

 3. uzupełnienia danych osobowych niekompletnych,

 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 5. w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem i w innych celach aniżeli zostały zebrane Klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych.

 6. do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 7. do przenoszenia danych osobowych.

 1. W przypadku przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 2. Dane osobowe będę przechowywane:

 1. Do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia,

 2. Do momentu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu AXA,

 3. Do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 1. W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w wersji elektronicznej można wycofać w ten sam sposób.

 2. Podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek świadczenia usług oraz rozpatrzenia roszczenia przez Administratora lub udzielenia odpowiedzi na pytanie Klienta.

 3. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu wywołującym skutki prawne.

 4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim tj. do Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

 

Strona internetowa zgodna z prawem

Tel: 503 864 922

e-mail: biuro@abrusto.pl

Dochodzenie odszkodowań. Łódź

Napisz do nas

 

Opisz nam swój problem, my przeanalizujemy Twoją sprawę i wkrótce się skontaktujemy z Tobą. 

 

 

 

Administratorem Twoich osobowych danych jest Abrusto Sp. z o.o. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

KLIKNIJ i zapoznaj się ze sposobem przetwarzania Twoich danych.  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Abrusto Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 

Administratorem Twoich osobowych danych jest Abrusto Sp. z o.o. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

KLIKNIJ i zapoznaj się ze sposobem przetwarzania Twoich danych.  

Abrusto Sp. z o.o.

 

90 - 324 Łódź

ul. Targowa 77

tel: 503 864 922

e-mail biuro@abrusto.pl

Firma odszkodowawcza

Regon: 387075529    

NIP: 7282847023

KRS: 0000859099  

Kapitał zakładowy: 16.000,00 zł.

Pon     8:00 - 16:00

Wt       8:00 - 16:00

Śr        8:00 - 16:00

Czw     8:00 - 16:00

Pt        8:00 - 16:00

Sb        zamknięte

Nd       zamknięte

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!