Nie daj się zaskoczyć. Poznaj jakie prawa Ci przysługują. Z nami dowiesz się w jakiej formie może dojść do wywłaszczenia. Jakie środki zaskarżenia Ci przysługują i jak może bronić swoich praw. Dołącz do grona ludzi wspieranych przez Abrusto, lidera na rynku odszkodowań. 

Już niebawem rusza budowa największego portu lotniczego w Polsce. Ogromne przedsięwzięcie wiąże się z ogromnymi kosztami. Największy koszt poniosą jednak zwykli ludzie, od pokoleń zamieszkujący tereny przeznaczone na budowę lotniska. Nieruchomości należące do mieszkańców okolic Baranowa, Stanisławowa oraz Teresina niebawem zostaną wywłaszczane na rzecz skarbu państw. 

Z najnowszych doniesień i spekulacji medialnych dotyczących budowy megalotniska pomiędzy Łodzią, a Warszawą, wynika iż budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego odbędzie się bez opóźnień. Pomimo rozprzestrzeniającej się pandemii koronowirusa, rząd nie wstrzymuje przygotowań do budowy lotniska w Baranowie, gdyż jak wskazuje inwestycja ta przyczyni się do wyjścia z kryzysu gospodarczego związanego z szerzącym się obecnie koronawirusem powodującym chorobę COVID-19.

 

Aby lotnisko wraz z infrastrukturą mogło powstać niezbędne są nieruchomości gruntowe, na których będzie ono zlokalizowane. Przyjęto, iż będzie to obszar mieszczący się na terenach: Baranów, Mszczonów oraz Teresin znajdujących się w centralnej Polsce.

 

Poniżej w  skrócie zwracamy uwagę na procedurę wywłaszczenia z nieruchomości oraz uzyskania stosownego odszkodowania lub nieruchomości zastępczej. Proszę pamiętać, iż w razie wszelkich wątpliwości Abrusto może służyć Państwu pomocą przy tym skomplikowanym procesie, który zgodnie z uchwaloną specustawą ma przebiegać w wyjątkowo krótkim czasie.  Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pozwoli uzyskać należne odszkodowanie za wywłaszczenie w związku z inwestycją w gminie Baranów.        

 

Procedura wywłaszczenia

 

I. Jednym z najważniejszych rozstrzygnięć w interesującej nas sprawie będzie decyzja wydana na wniosek spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK.

 

Przedmiotowa decyzja określi m. in.:

 

  • linie rozgraniczające teren inwestycji;

  • charakterystykę inwestycji;

  • wymagania dot. połączenia inwestycji z drogami publicznymi, liniami kolejowymi oraz sieciami;

  • wykaz nieruchomości podlegających wywłaszczeniu;

  • wykaz nieruchomości lub ich części, wobec których ogranicza się sposób korzystania z nieruchomości wraz ze wskazaniem sposobu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości;

 

Podkreślenia wymaga, iż na postawie tej decyzji następuje lokalizacja inwestycji. Stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Należy mieć na uwadze, iż z chwilą gdy decyzja stanie się ostateczna to następują ustawowo określone skutki jak np. podział i scalenie nieruchomości w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz kluczowy w Państwa interesie polegający na zobowiązaniu do wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz uprawniający do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę CPK, a także najważniejszy w postaci utraty prawa własności do nieruchomości.

 

Uwaga!

 

W dniu, w którym ww. decyzja stała się ostateczna następuje przejście prawa własności Państwa nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Państwa nieruchomości określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, stają się własnością Skarbu Państwa za odszkodowaniem.

 

Ponadto z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała się ostateczna wygasają: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz trwały zarząd, ustanowione na nieruchomości wywłaszczanej (wygasają także za odszkodowaniem).

       

II. Przebieg postępowania - czyli diabeł tkwi w szczegółach (no i jak to w prawie bywa – w terminach). 

 

W tym miejscu zaznaczamy, iż mamy do czynienia ze specustawą, gdzie procedury administracyjne są uregulowane w sposób szczególny i wyłączone są ze stosowanie niektóre z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

W sprawie mamy dwa zasadnicze terminy początkowe od których liczone są Państwa prawa i obowiązki.

 

Pierwszy z nich został już wskazany powyżej i jest to ostateczność decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

 

Drugi kluczowy termin to dzień doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK. Może się wydarzyć tak, iż Państwo nie otrzymają decyzji, a jedynie zawiadomienie o jej wydaniu. Na zawiadomienie nie przysługuje odwołanie.

Z dniem doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, wszczyna się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Jest to moment, w którym zalecam skontaktowanie się z adwokatem celem zapewnienia profesjonalnej pomocy w procedurze wywłaszczeniowej co ma zagwarantować Państwu uzyskanie odszkodowania w zadowalającej wysokości (ewentualnie odpowiedniej nieruchomości zastępczej).

 

A zatem dla Państwa poczynań jest to termin startowy. Od tego dnia mają Państwo 14 dni na podjęcie trudnej decyzji w sprawie wyboru rekompensaty za wywłaszczenie i poinformowanie o niej spółki. Do wyboru są dwie opcje: nieruchomość zastępcza lub odszkodowanie w trybie negocjacji. W zawiadomieniu ponadto będzie informacja o terminie wydania nieruchomości na rzecz CPK, możliwości wydania nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, co uprawnia do powiększenia wysokości odszkodowania o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Warto pamiętać, iżwywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość lub jej część. Jeżeli wywłaszczeniem objęta jest część nieruchomości, a pozostała część nieruchomości nie nadaje się do wykorzystywania w dotychczasowy sposób albo zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego Inwestor nabywa pozostałą część, w drodze umowy, na rzecz Skarbu Państwa.

 

Od powyżej wskazanego terminu – dnia otrzymania zawiadomienia – zaczyna biec 120 dniowy termin do wydania nieruchomości. Obowiązek wydania nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Dodatkowo zaznaczyć trzeba, iż do niektórych nieruchomości termin ten może być skrócony lub mogą Państwo wydać nieruchomość we wskazanym powyżej terminie 30 dniowym.

 

A zatem podsumowując:

•           14 dni na wybór sposobu odszkodowania;

•           120 dni na wydanie nieruchomości;

 

 

Procedura odszkodowawcza, czyli jak uzyskać

odszkodowanie za wywłaszczenie

w związku z budową lotniska.

 

Jak już wspominaliśmy powyżej w gąszczu przepisów i zawiłej prawnej procedury warto powierzyć swoje sprawy profesjonalistą celem zapewnienia Państwu opieki prawnej na wysokim poziomie celem zapewnienia Państwu wypłaty słusznego, niezaniżonego odszkodowania. Najdogodniejszy, a zarazem już późny moment na rozpoczęcie współpracy jest to dzień otrzymania wspomnianego zawiadomienia.

 

Dlatego też w miarę możliwości zachęcam do nawiązania współpracy wcześniej – bez oczekiwania na doręczenie zawiadomienia zwłaszcza, iż obecnie w kraju panuje stan epidemii związany z koronawirusem i nie ma gwarancji, iż urzędowa korespondencja będzie przychodziła do Państwa bez zastrzeżeń, a realizowane przedsięwzięcie jest na skalę masową jakiej jeszcze w Polsce nie było, gdyż mówi się o powstaniu nowego miasta w centrum kraju. 

 

Do wyboru są dwa sposoby odszkodowania:

  • Nieruchomość zastępcza.

  • Odszkodowanie pieniężne.

 

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego.

 

Ad. 1.

Spółka Celowa zobowiązana jest do przedstawienia właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przynajmniej dwóch propozycji nieruchomości zamiennych. W przypadku akceptacji zostaje zawarta umowa przenosząca prawa nieruchomości zamiennej.

 

Ad. 2.

Spółka Celowa zobowiązana jest do przedstawienia właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu propozycji wysokości odszkodowania na podstawie wyników ekspertyzy rynku nieruchomości.

Co do zasady zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja (lub pisemne uzgodnienie) ustalająca odszkodowanie stała się ostateczna. W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż naszą rola jako Państwa pełnomocnika jest wywalczenie odpowiedniego odszkodowania, gdyż jest ono bardzo często zaniżane przez organy wywłaszczające.

 

Uwaga:

 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania nie udało się zawrzeć umowy przeniesienia prawa do nieruchomości zamiennej lub uzgodnić wysokości odszkodowania, negocjacje podlegają zakończeniu, a ustalenie odszkodowania następuje w drodze decyzji wydanej przez wojewodę.

 

Odszkodowanie za wywłaszczenie w związku z budową CPK - podsumowanie

 

Mam nadzieję, iż zostały przedstawione Państwu najważniejsze informacje związane z wywłaszczeniem pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Staramy się zwrócić uwagę na terminy oraz konieczne czynności jakie należy podjąć w tej nierównej walce gdzie po przeciwnej stronie stoi uprzywilejowany aparat Państwa. Nie można pomijać, iż bardzo często dochodzi do sytuacji, iż wywłaszczani obywatele będą wyzbywać się na rzecz budowy lotniska dorobku swojego życia o czym aparat państwowy zdaje się milczeć przy szacowaniu wartości Państwa domów i gruntów.

 

Skontaktuj się telefonicznie 503 864 922

Skontaktuj się e-mail

biuro@abrusto.pl

Wywłaszczenia pod budowę

Centralnego Portu Komunikacyjnego

Tel: 503 864 922

e-mail: biuro@abrusto.pl

Dochodzenie odszkodowań. Łódź

Dochodzenie odszkodowań. Łódź

Napisz do nas

 

Opisz nam swój problem, my przeanalizujemy Twoją sprawę i wkrótce się skontaktujemy z Tobą. 

 

 

 

Administratorem Twoich osobowych danych jest Abrusto Sp. z o.o. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

KLIKNIJ i zapoznaj się ze sposobem przetwarzania Twoich danych.  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Abrusto Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 

Administratorem Twoich osobowych danych jest Abrusto Sp. z o.o. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

KLIKNIJ i zapoznaj się ze sposobem przetwarzania Twoich danych.  

Abrusto Sp. z o.o.

 

90 - 324 Łódź

ul. Targowa 77

tel: 503 864 922

e-mail biuro@abrusto.pl

Firma odszkodowawcza

Regon: 387075529    

NIP: 7282847023

KRS: 0000859099  

Kapitał zakładowy: 16.000,00 zł.

Pon     8:00 - 16:00

Wt       8:00 - 16:00

Śr        8:00 - 16:00

Czw     8:00 - 16:00

Pt        8:00 - 16:00

Sb        zamknięte

Nd       zamknięte

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!